Polisi Preifatrwydd Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf ar 7fed Medi 2020

Cyfrinachedd Cleient

Polisi preifatrwydd Cyngor ar Bopeth

Yn Cyngor ar Bopeth, rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i help ddatrys eich problemau, gwella ein gwasanaethau a mynd i’r afael â materion ehangach yn y gymdeithas sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Gofynnwn am y wybodaeth sydd ei hangen arnom yn unig. Rydyn ni bob amser yn gadael i chi benderfynu beth rydych chi’n gyffyrddus yn ei ddweud wrthym, egluro pam rydyn ni ei angen a’i drin yn gyfrinachol.

Pan fyddwn yn recordio ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol rydym:

• dim ond yn ei gyrchu pan fydd gennym reswm da
• dim ond rhannu’r hyn sy’n angenrheidiol ac yn berthnasol
• peidiwch â’i werthu i unrhyw un

Rydym yn trin ac yn storio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r gyfraith diogelu data.

Coronafeirws: Profwch ac Olrheiniwch os cewch gyngor yn bersonol

Os cewch gyngor yn bersonol byddwn yn gofyn am eich:

• enw
• cyfeiriad e-bost neu rif ffôn

Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon yn ein system rheoli achosion ddiogel.

Efallai y gofynnir i ni rannu eich enw, manylion cyswllt a dyddiad eich ymweliad â profi a olrhain neu sefydliadau iechyd cyhoeddus lleol. Mae hyn er mwyn helpu i olrhain achosion o coronafirws. Efallai y byddan nhw’n cysylltu â chi os ydyn nhw’n meddwl eich bod chi mewn perygl ar ôl eich ymweliad. Er enghraifft, oherwydd bod rhywun sy’n cael cyngor ar yr un pryd wedi profi’n bositif am coronafirws. Gallwch ddarganfod mwy am profi a olrhain yng Nghymru ar GOV.WALES.

Ni fyddwn byth yn rhannu gwybodaeth am y rheswm dros eich ymweliad.

Os na allwch roi manylion cyswllt, er enghraifft os nad yw’n ddiogel ichi wneud hynny, byddwn yn dal i allu rhoi cyngor i chi yn bersonol.

Yn wahanol i’r mwyafrif o sefyllfaoedd, ni fyddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn i ni rannu eich manylion cyswllt. Os nad ydych chi am i ni rannu’r wybodaeth hon gallwch chi ddweud wrth eich swyddfa leol eich bod chi am optio allan.

Rydyn ni’n gwneud hyn i helpu i’ch cadw chi a’r cyhoedd yn ddiogel. Mae hwn yn ‘fuddiant cyfreithlon’ Cyngor ar Bopeth.

Ni fyddwn yn rhannu eich manylion cyswllt ag unrhyw un heblaw profi a olrhain neu sefydliad iechyd cyhoeddus lleol.

Os ydym yn rhannu eich gwybodaeth byddwn yn rhoi gwybod i chi, ac yn cynnig cefnogaeth bellach.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am newidiadau i’n gwasanaethau wyneb yn wyneb neu sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, cysylltwch â’ch swyddfa leol.

Pwy Ydym Ni

Mae’r rhybudd polisi preifatrwydd yma ar gyfer y wefan; carct.org.uk a gwasanaethir gan Cyngor Ar Bopeth Rhondda Cynon Taff ac yn llywodraethu y preifatrwydd o’r rhai sy’n ei ddefnyddio. Y pwrpas o’r polisi yma yw i esbonio i chi sut ydym yn rheoli, prosesu, trin a amddiffyn eich wybodaeth persono tra’n defnyddio’r wefan yma, gan gynnwys eich hawliau o dan y  The purpose of this policy is to explain to you how we control, process, handle and protect your personal information while browsing or using this website, including your rights dan gyfreithiau a rheoliadau cyfredol. Os nad ydych yn cytuno a’r polisi yma,  If you do not agree to the following policy efallai y byddwch am roi’r gorau i weld/defnyddio’r wefan hon.

Diffiniadau allweddol polisi:

 • “fi”, “ein” neu “ni” cyfeiriwch at y busnes, Cyngor Ar Bopeth Rhondda Cynon Taff.
 • “ti”, “chi”, “y defnyddiwr” cyfeiriwch at y person(au) yn defnyddio’r wefan yma.
 • GDPR yn meddwl Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 • Mae cwcis yn golygu bod ffeiliau bach wedi’u storio ar gyfrifiadur neu ddyfais defnyddwyr.

Pa Gwybodaeth Personol Ydym Yn Casglu a Pam

Ffurflenni Cyswllt

Mae genum dau ffurflen cyswllt ar y wefan bydd yn casglu eich gwybodaeth. Mae’r wybodaeth rydym yn casglu yn gallu cynnwys eich enw, cyfeiriad, sefydliad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a gwybodaeth eich cleient, yn dibynnu pa ffurflen rydych yn defniddio. Rydym yn casglu eich gwybodaeth fel allen ni gysylltu a chi pan rydych yn cofrestru eich diddordeb i gwirfoddoli neu fel allech chi gyfeirio cleient iddyn ni o’ch sefydliad chi. Dydyn ni ddim yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer pwrpasau marchnata a bydden yn storio eich gwybodaeth yn unol â ‘GDPR’ a’r Deddf Diogelu Data 2018. Gwelwch ein polisi Cyngor Ar Bopeth Genedaethol.

Dadansoddiadau

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi defnydd ein Gwasanaeth.

Dadansoddiadau Gwgl: Mae Dadansoddiadau Gwgl yn wasanaeth dadansoddol ar y we a gynigir gan Gwgl sy’n tracio a adroddi traffig gwefan. Mae Gwgl yn defnyddio’r data a gasglwyd i olrhain a monitro’r defnydd o ein gwasanaeth. Mae’r data yn cael ei rhannu gyda gwasanaethau arall Gwgl. All Gwgl defnyddio’r data a gasglwyd i  cyd-destunoli a phersonoli hysbysebion ei rwydwaith hysbysebu ei hun.

Allech chi dewis allan o cael eich gweithgareddau ar y wasanaeth ar gael i Dadansoddiadau Gwgl gan gosod y ‘Google Analytics opt-out browser add-on’. Mae’r ‘add-on’ yn atal i JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) Dadansoddiad Gwgl rhag rhannu eich gwybodaeth gyda Dadansoddiadau Gwgl am eich gweithgaredd ymweliad.

Am fyw o wybodaeth ar ymarferiadau polisi Gwgl, ewch i tudalen we Preifatrwydd a Thelerau Gwgl: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Data Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a technolegau olrhain i olrhain y gweithgareddau ar ein gwasanaeth ac i ddal rhai wybodaeth.

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata a all gynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Anfonir cwcis i’ch porwr o wefan a chaiff ei storio ar eich dyfais. Mae technolegau olrhain hefyd yn cael eu defnyddio fel llwynau, tagiau a sgriptiau i gasglu a thracio gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Allech chi cyfarwyddwch eich porwr i gwrthod y cwcis i gyd neu i ddangos pan mae cwci yn cael ei hanfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn y cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai dogn o’n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o’r cwcis rydym yn defnyddio:

 • Cwcis Sesiynau. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein gwasanaeth.
 • Cwcis Blaenoriaeth. Rydym yn defnyddio Cwcis Blaenoriaeth i cofio eich dewisiadau a gwahanol leoliadau.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch am pwrpasau diogelwch.

Sut rydym yn Storio ac Amddiffyn Eich Data

Mae eich data lleoliad yn cael ei storio yn Dadansoddiadau Gwgl. Gallwch wirio polisi preifatrwydd Gwgl i gael mwy o wybodaeth am sut y maent yn trin eich data. Rydym yn lawrlwytho eich data o Dadansoddiadau Gwgl i’n systemau mewnol diogel. Byddwn yn defnyddio’r data i greu ystadegau dienw ynghylch sut mae pobl mewn gwahanol leoliadau’n defnyddio ein gwefan. Rydym yn cadw data lleoliad am 38 mis cyn ei ddileu.

Mae ein staff a gwyrfoddolwyr i gyd wedi’i hyfforddi yn diogelu data a GDPR.

Dolienni i Wefanau Arall

All ein gwasanaeth cynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os ydych yn clicio ar ddolen trydydd parti, byddwch yn cael eich cyfeirio i’r wefan trydydd parti yna. Rydym yn awgrymu’n grif iddych chi adolygu’r polisi preifatrwydd o pob wefan rydych yn defnyddio.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Polisi Cwcis

Dyma’r Polisi Cookie ar gyfer CARCT, yn hygyrch oddi wrth http://carct.org.uk

Beth Yw Cwcis

Fel arfer cyffredin gyda bron pob un o’r gwefannau proffesiynol mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach sydd wedi’u llwytho i lawr i’ch cyfrifiadur, i wella’ch profiad. Mae’r adran hon yn disgrifio’r wybodaeth y maent yn ei chasglu, sut yr ydym yn ei ddefnyddio a pham mae angen i ni storio’r cwcis hyn weithiau.Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu storio, ond gall hyn israddio neu ‘dorri’ elfennau penodol o swyddogaeth y safleoedd.

Sut Ydym Yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am nifer o rhesymau manylir isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw opsiynau safonol diwydiant ar gyfer analluogi cwcis heb analluogi’n llwyr y swyddogaeth a’r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon.  Argymhellir eich bod yn gadael ar bob cwcis os nad ydych yn siŵr a ydych chi eu hangen neu beidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio.

Analluogi Cwcis

Gallwch atal gosod cwcis trwy addasu’r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help yn eich porwr am sut i wneud hyn). Byddwch yn ymwybodol y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar ymarferoldeb hwn a llawer o wefannau eraill yr ydych yn ymweld â nhw. Fel rheol, bydd cwcis analluogi yn arwain at analluogi rhai nodweddion a nodweddion y wefan hon hefyd. Felly, argymhellir na fyddwch yn analluogi cwcis.

Y Cwcis Rydyn ni’n Gosod

 • Cwcis sy’n gysylltiedig â ffurflenni: Pan fyddwch yn cyflwyno data i mewn trwy ffurflen fel y rhai sydd ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau, gellir gosod cwcis i gofio eich manylion defnyddiwr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.
 • Cwision dewisiadau safle: Er mwyn rhoi profiad gwych i chi ar y wefan hon, rydym yn darparu’r ymarferoldeb i osod eich dewisiadau ar gyfer sut mae’r wefan hon yn rhedeg pan fyddwch chi’n ei ddefnyddio. Er mwyn cofio’ch dewisiadau, mae angen i ni osod cwcis fel bod y dewisiadau hyn yn effeithio ar y wybodaeth hon pan fyddwch chi’n rhyngweithio â tudalen.

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig, rydym hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd parti ymddiried ynddynt. Mae’r adran ganlynol yn nodi pa bris trydydd parti y gallech ddod ar eu traws drwy’r wefan hon.

 • Mae’r wefan hon yn defnyddio Dadansoddiadau Gwgl sef un o’r atebion dadansoddol mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we i’n helpu i ddeall sut rydych chi’n defnyddio’r wefan a ffyrdd y gallwn ni wella eich profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau megis faint o amser rydych chi’n ei wario ar y wefan a’r tudalennau yr ymwelwch â chi er mwyn i ni barhau i gynhyrchu cynnwys deniadol. I gael mwy o wybodaeth ar gwcis Dadansoddiadau Gwgl, gweler y dudalen Dadansoddiadau Gwgl swyddogol.

Mwy o Wybodaeth

Gobeithio, mae hynny wedi egluro pethau i chi ac fel y soniwyd yn flaenorol os oes rhywbeth nad ydych yn siŵr a oes angen neu beidio, fel rheol, mae’n fwy diogel i adael cwcis wedi’i alluogi rhag ofn ei fod yn rhyngweithio ag un o’r nodweddion a ddefnyddiwch ar ein gwefan. Wnaeth y polisi cwcis yma ei greu gyda help y GDPR Cookies Policy Generator.

Fodd bynnag, os ydych chi’n dal i chwilio am ragor o wybodaeth yna gallwch gysylltu â ni trwy un o’n dulliau cyswllt dewisol:

 • Ebost: bureau@carct.org.uk
 • Ffôn: 01443 409284

Y cwcis rydym yn defnyddio yw:

Enw’s Cwci Manylion y Cwci Yn dod i Ben Fath o Cwci
gdpr%5Bprivacy_bar%5D, gdpr[consent_types], gdpr[allowed_cookies], wordpress_test_cookie Dilynwch ganiatâd cwci y defnyddwyr. 1 blwyddyn o gasgliad Hanfodol
ucp_tabs Cwcis a ddefnyddir gan thema’r gwefan ar gyfer steilio. 1 blwyddyn o gasgliad Hanfodol
viewed_cookie_policy Mae’r viewed_cookie_policy Cwci wedi’i osod i “ie” pan welwyd a derbyniwyd y bar gwybodaeth cyfraith Cookie. 1 blwyddyn o gasgliad Hanfodol
wp-settings-1, wp-settings-time-2 Mae WordPress yn defnyddio’r cwcis hyn i addasu safbwynt y Wefan o ryngwyneb weinyddol ac o bosib hefyd y prif rhyngwyneb Gwefan. 1 blwyddyn o gasgliad Hanfodol
1P_JAR Defnyddir y cwci yma i gasglu ystadegau gwefannau a chyfraddau tracio trac. 1 mis o gasgliad Hanfodol
CONSENT Mae’r cwcis trydydd parti hyn wedi’u gosod gan Google. Am ragor o wybodaeth am sut mae Google yn defnyddio cwcis, cyfeiriwch at eu polisi preifatrwydd. Sesiwn Hanfodol

Ymwadiad

Mae Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff wedi ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir. Fodd bynnag, bydd Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff ni fyddant yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra sy’n deillio o ganlyniad i unrhyw ddefnydd neu anallu i ddefnyddio unrhyw wybodaeth ar y wefan hon. Mae Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff yn ceisio darparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf. Fodd bynnag, ni allwn warantu na fydd ein gwasanaeth yn ddi-dor neu’n ddi-wall. Nid ydym yn gyfrifol am hawliadau a ddygir gan drydydd parti sy’n codi o’ch defnydd o’r wefan hon

Mae Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff yn tybio nad oes cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau cysylltiedig. Ni ddylid cymeradwyo cynnwys unrhyw ddolen fel cymeradwyaeth o unrhyw fath gan Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff, o’r wefan gysylltiedig neu unrhyw gysylltiad â’i weithredwyr. At hynny, nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Hawlfraint

Mae deunydd ar y wefan hon, gan gynnwys testun a delweddau, wedi’i diogelu gan hawlfraint. Ni ellir ei gopïo, ei atgynhyrchu, ei ail-gyhoeddi, ei lwytho i lawr, ei bostio, ei ddarlledu neu ei drosglwyddo mewn unrhyw ffordd heblaw am eich defnydd personol, anfasnachol. Rhaid cael caniatâd ysgrifenedig blaenorol deilydd yr hawlfraint ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd. Mae hawlfraint yn yr holl ddeunyddiau a/neu waith sy’n cynnwys neu’n cynnwys o fewn y wefan hon yn parhau gyda Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taff a pherchennog/perchnogion hawlfraint eraill fel y nodir. Ni ellir dosbarthu na chopïo unrhyw ran o’r wefan hon at unrhyw bwrpas masnachol.

Newidiadau I’r Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o dro i dro. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a / neu rybudd amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i’r newid ddod yn effeithiol a diweddaru’r “dyddiad effeithiol” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd ar gyfer unrhyw newidiadau. Mae’r newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan fyddant yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch a Cyngor ar Bopeth RCT Am Eich Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut mae’ch gwybodaeth yn cael ei chasglu neu ei ddefnyddio, gallwch gysylltu â’n swyddfa. At ddibenion y Ddeddf, y Rheolwr Data yw Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.

Cyfeiriad: 5 Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BP

Ffôn: 01443 409284, agor Dydd Llun i Ddydd Isu 9y.b i 5y.h a Dydd Gwener 9.y.b i 4.30y.h

Ebost: bureau@carct.org.uk

Allech chi gysylltu â ni i:

 • ffeindio mas pa wybodaeth personol rydym yn dal amdanych chi
 • cywiro eich gwybodaeth os yw’n anghywir, yn ddi-ddydd neu yn anghyflawn
 • gofynnwn i ni ddileu eich gwybodaeth
 • gofynnwch i ni gyfyngu ar yr hyn a wnawn gyda’ch data – er enghraifft, gofynnwch i ni beidio â’i rannu os nad ydych wedi gofyn i ni eisoes
 • gofynnwch inni roi copi ichi o’r data sydd gennym mewn fformat y gallwch ei ddefnyddio i’w drosglwyddo i wasanaeth arall
 • gofynnwch i ni roi’r gorau i ddefnyddio’ch gwybodaeth
Gan ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn caniatâd i’r Polisi Preifatrwydd. Mae’r Polisi Preifatrwydd yma yn destun newid.