Rydym yn cynnig nifer o pecynnau hyfforddiant all helpu chi a’ch sefydliad. Os ydych angen hyfforddiant benodo sydd ddim wedi’i rhestru, cysylltwch a ni i rhoi pecyn pwrpasol i chi.

Yr hyfforddiant rydym yn cynnig ar hyn o bryd yw:

Sgiliau am Bywyd

Bydd y prosiect newydd hwn yn gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid addysg lleol a sefydliadau o fewn RhCT i uwchsgilio pobl ifanc 16-25 oed mewn ysgolion, colegau, prifysgolion lleol a grwpiau ieuenctid, ymhlith eraill. Byddwn yn darparu pecynnau hyfforddi pwrpasol i wella eu dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth a’u gallu ariannol. Bydd hyn yn gwneud newid cadarnhaol i fywydau pobl ifanc trwy eu helpu i leihau’r rhwystrau wrth drosglwyddo o addysg i gyflogaeth. Mae’r modiwlau 2 awr yn cael eu cyflwyno o bell ar hyn o bryd ac maent yn rhad ac am ddim.

Ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc? Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar Sgiliau am Bywyd Byddwn yn cwmpasu'r meysydd canlynol: Dechrau gweithio Contractau cyflogaeth Hawliau cyflogaeth Buddion Tâl Cyllidebu Arian a dyled HYFFORDDIANT AM DDIM Ar gael o bell Yn addas ar gyfer grwpiau 16-25 oed Yn cefnogi hyder pobl ifanc Wedi'i gyflwyno mewn dwy sesiwn ar wahân o 1.5-2awr Cysylltwch skillsforlife@carct.org.uk i archebu eich hyfforddiant

Hyfforddiant Lleihau Niwed sy’n Gysylltiedig â Gamblo

Mae hanner y boblogaeth yn gamblo’n rheolaidd.

Yn y DU mae:

  • 430,000 o gamblwyr problemus
  • Gamblwyr 2m mewn perygl
  • 2.5m-4.3m wedi’i niweidio o gamblo rhywun arall

Er mwyn mynd i’r afael â niwed sy’n gysylltiedig â gamblo mae angen dull iechyd cyhoeddus arnom i weithio gyda’n gilydd i helpu pobl sydd mewn perygl. Gallwn eich helpu i chwarae rôl trwy hyfforddi staff rheng flaen i adnabod arwyddion niwed sy’n gysylltiedig â gamblo a helpu pobl i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Gellir cyflwyno’r hyfforddiant mewn sawl ffordd. Yn nodweddiadol trwy sesiwn 3 awr. Mae’r hyfforddiant hwn yn rhad ac am ddim a ar gael o bell.

Hyfforddiant Lleihau Niwed sy'n Gysylltiedig â Gamblo - Beth fyddwn yn cynnwys: Deall gamblo yn yr hinsawdd cyfredol Gwybod beth y gall niweidiau gamblo ei achosi Adnabod pwy sydd mewn mwy o berygl a sut i adnabod yr arwyddion Gweithio gyda chleientiaid y mae niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn effeithio arnynt Gwybod pa gymorth arbenigol sydd ar gael. Cysylltwch a ni ar 01443 409284 neu Caitlin.Tempest@carct.org.uk am wybodaeth pellach.

Hyfforddiant Eich Hawliau, Eich Tŷ, Eich Cartref

Cynlluniwyd y prosiect i frwydro yn erbyn materion tai yn RhCT. Ein nod yw cymryd dull rhagweithiol o fynd i’r afael â’r materion hyn trwy ddarparu cyfle hyfforddi grŵp i landlordiaid preifat a sesiwn hyfforddi ymwybyddiaeth i denantiaid. Ein nod yw y bydd y cyflwyniadau yn grymuso perchnogion tai i fod yn well landlordiaid trwy wella eu sgiliau a’u gwybodaeth am eu cyfrifoldebau. A chyda thenantiaethau wedi’u rheoli a’u cynnal yn well.

Ydych chi'n landlord? Rydym yn darparu sesiynau hyfforddi am ddim sy'n canolbwyntio ar: Credyd Cynhwysol a rhent Rhentu Doeth Cymru Cefnogaeth i denantiaid Ydych chi'n denant preifat? Ydych chi eisiau gwybod mwy am eich hawliau a'ch cyfrifoldebau? Rydym yn darparu gwasanaeth cyflwyniad grŵp am ddim wedi'i gynllunio gyda thenantiaid mewn golwg i fynd i'r afael â'ch hawliau a'ch cyfrifoldebau. Cysylltwch a Bethan Huish ar 01443 409284 am fwy o wybodaeth

Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr

Rydym yn cynnig hyfforddiant Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr AM DDIM i weithwyr rheng flaen sy’n ymdrin ag ystod o bynciau.

Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr Beth fyddwn yn cynnwys: Lleihau Costau Ynni Dod o hyd i'r fargen orau Newid darparwyr a thariffau Newid tra mewn dyled Grantiau a buddion Cyngor effeithlonrwydd ynni Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth Cysylltwch a ni ar 01443 409284 neu training@carct.org.uk am wybodaeth pellach.

Hyfforddiant Credyd Cynhwysol

Gyda RCT yn dod yn ardal gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol yn Tachwedd 2018, rydych angen gwneud yn siwr allech chi gynghori eich cleientiaid ar unrhyw problemau yn ymwneud a Credyd Cynhwysol. Mae ein hyfforddiant Credyd Cynhwysol yn gallu helpu chi ennill y gwybodaeth rydych chi angen. Mae ein hyfforddiant llawn yn gallu cael ei wneud yn un dydd neu allech chi gwneud fersiwn cywasgedig yn haner dydd.

Poster Hyfforddiant Credyd Cynhwysol. Gwybodaeth ar y poster: Beth fyddwn yn cynnwys: Beth yw Credyd Cynhwysol? Gweithredu a Hawlio, Gwobrau a apeliadau, Problemau a rheolau. Pris fesul 20 o gynhyrchwyr: £400 am dydd llawn a £200 am haner dydd

Hyfforddiant Dyled

Wedi anneli at cynghorwyr rheng flaen, mae ein hyfforddiant dyled yn darparu gwybodaeth am delio gyda dyled. Mae’s sesiwn yma yn cwmpasu’r fathau o dyled, beth all credydwyr wneud,  nodi argyfyngau, y gyfraeth ar asiantau gorfodi (beilïaid) a atebion dyled. Mae cost ein hyfforddiant dyled ar gael ar gais ac yn parhau 3 awr (gyda egwyl).

Poster Hyfforddiant Dyled. Gwybodaeth ar y poster yw: Beth fyddwn yn cynnwys: Y fathau o dyled, Beth all credydwyr wneud, Nodi argyfyngau Y gyfraeth ar asiantau gorfodi (beilïaid), Atebion dyled.

Hyfforddiant Sgiliau Arian

Mae ein hyfforddiant Sgiliau Arian yn rhoi gwybodaeth am rheoli cyllid personol a mae wedi’i anelu at preswylwyr RCT. Y pynciau rydym yn cynnwys yw sut i greu gyllideb, deall biliau, y defnydd o credyd a benthyca arian anghyfreithlon.

Poster Hyfforddiant Sgiliau Arian. Gwybodaeth ar y poster yw: Beth fyddwn yn cynnwys: Sut i greu gyllideb, deall biliau, y defnydd o credyd, benthyca arian anghyfreithlon.

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am becyn pwrpasol, ffoniwch ein tîm hyfforddiant ar 01443 409284 neu anfonwch e-bost i training@carct.org.uk.