Yma yng Nghyngor ar Bopeth RCT, rydym yn ffodus i dderbyn cyllid i ddarparu’r gwasanaethau canlynol:

Teuluoedd Gwydn - Yn cyflawni gwerthusiadau ariannol ar gyfer cleientiaid sy'n gweithio gyda'r gwasanaeth awdurdod lleol, teuluoedd gwydn. Mae'r prosiect yn darparu cyngor ar dyled a ceisiadau budd-daliadau tryw i apeliadau ar gyfer y grwp yma o cleientiaid yn unig. Mae'r prosiect yma yn caniatáu iddyn ni cyflwyno cyngor ar draws nifer o leoliadau ac yn tai pobl.
Rhagnodi Cyngor Haen 1 a Haen 2 - Darparu cyngor arbenigol ar gyfer dyled a budd-daliadau i bobl sy'n cael cymorth gan dimau gofal iechyd meddwl sylfaenol.
Advicelink Cymru - Mae ALC yn darparu cyngor cyffredinol mewn lleoliadau cymunedol ar draws RhCT ac mae hefyd yn ariannu elfen o gyngor dyled arbenigol.
Eich Hawliau, Eich Tŷ, Eich Cartref - Mae hyn yn darparu cyngor a chefnogaeth tai i denantiaid yn y sector rhentu preifat, ynghyd â hyfforddiant i landlordiaid a thenantiaid, i'w uwchsgilio yn eu cyfrifoldebau, i leihau problemau tenantiaeth breifat yn y dyfodol.
Hawliau Lles - Bydd y gwasanaeth yma yn darparu cefnogaeth i unigolion yn derbyn cefnogaeth gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cyngor a cyfarwyddyd ar gyfer y system budd-daliadau a diwygio lles a all cynnwys cefnogaeth i penderfynu a ydynt yn derbyn y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, ac apelio yn erbyn penderfyniad sy'n penderfynu nad ydynt yn gallu derbyn budd-dal y mae ganddynt hawl iddo.
Cyngor Cyfleustodau ac Ynni - Mae gennym nifer o brosiectau cyfleustodau ac ynni sy'n darparu cefnogaeth gyfannol i rymuso cleientiaid i wneud dewisiadau effeithiol yn y farchnad ynni a chyfleustodau gyda'r nod o leihau tlodi tanwydd. Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ddarparu'r gwasanaethau hyn i sicrhau bod gan ein cleientiaid gartrefi cynnes a biliau fforddiadwy.
Advicelink Cymru - Dyled Arbenigol - Mae'n darparu cyngor dyled a gwaith achos arbenigol i unrhyw un sydd ei angen. Mae'r cyngor ar gael wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.
Sgiliau am Bywyd - Mae hyn yn darparu cyngor a hyfforddiant i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed ar eu hawliau cyflogaeth yn yr economi sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys: beth yw'r economi sylfaenol, dechrau gweithio, contractau cyflogaeth, hawliau cyflogaeth, tâl statudol, undebau, buddion lles cysylltiedig â gwaith, cyfraddau cyflog, slipiau cyflog, pensiynau, cyfrifon banc, dyled ac arian gan gynnwys cyllidebu.
Tai â Chymorth - Prosiect peilot un blwyddyn i ariannu gweithiwr cymorth ariannol i weithio yn agos gyda Tîm Atebion Tai Cyngor RCT a Darparwyr Cefnogi a ariennir gan Cefnogi Pobl i helpu i nodi'r rhai sydd mewn angen. Bydd y Gweithiwr Cymorth Ariannol yn darparu cyngor ariannol tymor byr i bobl sy'n agored i niwed.
Gwasanaethau Galw Heibio - Darparu gwasanaeth drws agored 6 diwrnod yr wythnos ar draws y swyddfeudd Pontypridd ac Aberpennar.
Advicelink Cymru - Buddion Lles Arbenigol - Yn darparu cyngor Budd-dal Lles arbenigol ar draws RhCT.
Gwasanaeth Cymorth Gamblo - Mae'n darparu hyfforddiant i wasanaethau rheng flaen i nodi pobl sydd mewn perygl o niwed sy'n gysylltiedig â gamblo, ynghyd â, darparu cymorth gamblo i gleientiaid sy'n ceisio cyngor lles cymdeithasol, y nodwyd eu bod mewn perygl o niwed sy'n gysylltiedig â gamblo er mwyn atal y mater iechyd hwn rhag gwaethygu.