Yma yng Nghyngor ar Bopeth RCT, rydym yn ffodus i dderbyn cyllid i ddarparu’r gwasanaethau canlynol:

Teitl y Prosiect: Teuluoedd Gwydn. Llun o teulu gyda'r wybodaeth prosiect sef: Yn cyflawni gwerthusiadau ariannol ar gyfer cleientiaid sy'n gweithio gyda'r gwasanaeth awdurdod lleol, teuluoedd gwydn. Mae'r prosiect yn darparu cyngor ar dyled a ceisiadau budd-daliadau tryw i apeliadau ar gyfer y grwp yma o cleientiaid yn unig. Mae'r prosiect yma yn caniatáu iddyn ni cyflwyno cyngor ar draws nifer o leoliadau ac yn tai pobl.
Teitl y Prosiect: Hawliau Lles. Llun o amlen gyda'r wybodaeth prosiect sef: Bydd y gwasanaeth yma yn darparu cefnogaeth i unigolion yn derbyn cefnogaeth gofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cyngor a cyfarwyddyd ar gyfer y system budd-daliadau a diwygio lles a all cynnwys cefnogaeth i penderfynu a ydynt yn derbyn y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, hawlio'r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, ac apelio yn erbyn penderfyniad sy'n penderfynu nad ydynt yn gallu derbyn budd-dal y mae ganddynt hawl iddo.
Teitl y Prosiect: Cyngor Cyfleustodau ac Ynni. Llun o 'smart metre' gyda'r wybodaeth prosiect sef: Mae gennym nifer o brosiectau cyfleustodau ac ynni sy'n darparu cefnogaeth gyfannol i rymuso cleientiaid i wneud dewisiadau effeithiol yn y farchnad ynni a chyfleustodau gyda'r nod o leihau tlodi tanwydd. Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i ddarparu'r gwasanaethau hyn i sicrhau bod gan ein cleientiaid gartrefi cynnes a biliau fforddiadwy.
Teitl y Prosiect: Tai â Chymorth. Llun o arwydd I'w Rhentu a Wedi Gwerthu gyda'r wybodaeth prosiect sef: Prosiect peilot un blwyddyn i ariannu gweithiwr cymorth ariannol i weithio yn agos gyda Tîm Atebion Tai Cyngor RCT a Darparwyr Cefnogi a ariennir gan Cefnogi Pobl i helpu i nodi'r rhai sydd mewn angen. Bydd y Gweithiwr Cymorth Ariannol yn darparu cyngor ariannol tymor byr i bobl sy'n agored i niwed.
Teitl y Prosiect: Datrysiad a Gwydnwch. Llun o cyfrifiannell gyda'r wybodaeth prosiect sef: Cyflogi Swyddog Prosiect Datrys a Gwydnwch i roi cyngor a gwybodaeth i gleientiaid sy'n dioddef dyled tanwydd neu dlodi. Mae hwn yn cynnwys cyngor yn ardaloedd fel dyled gan gynnwys dyled tanwydd, gallu ariannol, uchafswm incwm, cyllidebu, buddion, tai a effeithlonrwydd egni.
Teitl y Prosiect: Gwasanaethau Galw Heibio. Llun o cadeiriau gyda'r wybodaeth prosiect sef: Darparu gwasanaeth drws agored 6 diwrnod yr wythnos ar draws y swyddfeudd Pontypridd ac Aberpennar.
Teitl y Prosiect: Ffocws Cymunedol. Llun o 2 pobl gyda cynghorydd gyda'r wybodaeth prosiect sef: Mae'r prosiect yma yn darparu cyngor cyffredinolydd yn nifer o leoliadau gymunedol yn Rhondda Cynon Taff.
Teitl y Prosiect: Rhagnodi Cyngor Haen 1 a Haen 2. Llun o clipfwrdd gyda'r wybodaeth prosiect sef: Darparu cyngor arbenigol ar gyfer dyled a budd-daliadau i bobl sy'n cael cymorth gan dimau gofal iechyd meddwl sylfaenol.
Sgiliau Gwell = Gwell Cyfleoedd. Llun o gwirfoddoleyr/staff. Mae'r prosiect newydd hwn yn darparu cymorth wedi'i deilwra a chyfannol i helpu pobl yn Rhondda Cynon Taf i gynyddu eu cyflogadwyedd mewn amrywiaeth o rolau. Byddwch yn gallu gwella eich sgiliau gweinyddu, rhoi cyngor, gwasanaeth cwsmeriaid, dadansoddi data, TGCh, trafod a dylanwadu a gwaith tîm. I YMGEISIO EWCH I: www.volunteering-wales.net